Money iconCeník

Platba předem


VÍCELŮŽKOVÉ POKOJECENA ( včetně DPH )
cena lůžka za 1 noc350,- Kč
cena lůžka za 2 a více nocí270,- Kč / noc
cena lůžka za kalendářní měsíc6 700,- Kč
JEDNOLŮŽKOVÉ POKOJECENA ( včetně DPH )
cena lůžka za 1 a více nocí450,- Kč / noc
cena lůžka za kalendářní měsíc12 000,- Kč


Rezervace

Závazné rezervace jsou přijímány pouze při zaplacení jedné noci předem. Bez zaplacení předem není rezervace závazná.

Ostatní

V případě, že lůžkoviny a klíče od pokoje budou vráceny po 10,00 hodině, bude účtována navíc jedna noc.

Ukončení dlouhodobého pobytu (tři a více dní) je nutno hlásit 3 dny předem. Při nedodržení tohoto pravidla bude účtován storno poplatek od 1000,- Kč za osobu.

V případě zaplacení ubytování a zrušení téhož dne, je účtován stornopoplatek ve výši platby za ubytování za jednu noc.

POPLATEK Z POBYTU pro statutární město Plzeň

Statutární město Plzeň zavádí dne 1.1.2020 místní poplatek z pobytu. Předmětem poplatku je prvních 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u každého ubytovaného. Poplatníkem poplatku je ubytovaný, který v obci není trvale přihlášen.

Sazba poplatku činí 25,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.

Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba:

a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
b) mladší 18 let,
c) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce,
d) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu,
e) pobývající na území obce za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.