Money iconCeník

Platba předem

 

TŘÍ A VÍCELŮŽKOVÉ POKOJE CENA ( včetně DPH )
cena lůžka za 1 noc 250,- Kč
cena lůžka za 2 a více nocí 200,- Kč / noc
cena lůžka za kalendářní měsíc 5500,- Kč
DVOULŮŽKOVÉ POKOJE CENA ( včetně DPH )
cena lůžka za 1 noc 300,- Kč
cena lůžka za 2 a více nocí 250,- Kč / noc
cena lůžka za kalendářní měsíc 5000,- Kč
JEDNOLŮŽKOVÉ POKOJE CENA ( včetně DPH )
cena lůžka za 1 noc 350,- Kč
cena lůžka za 2 a více nocí 300,- Kč / noc
cena lůžka za kalendářní měsíc 10000,- Kč

 

POPLATEK Z POBYTU pro statutární město Plzeň

Předmětem poplatku je prvních 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů ubytování u každého ubytovaného. Poplatníkem poplatku je ubytovaný, který v obci není trvale přihlášen.

Sazba poplatku činí 15,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.

Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba:

a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
b) mladší 18 let,
c) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce,
d) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu,
e) pobývající na území obce za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.